scorecardresearch
Daha iyi hizmet vermek için bu websitesinde çerezler kullanıyoruz.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerez nedir?

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor. Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir. İzniniz şu alanlar için geçerlidir: web.tv

Kablo Başlığı

40 izlenme
Kategori Eğitim
Eklenme Tarihi 3 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
1960’lardan bu yana, elektrik
endüstrisinde sayýlarý milyonlarý
bulan Raychem ýsý büzüþmeli kablo
baþlýklarý kullanýlmaktadýr.
Raychem Kablo Baþlýklarýnýn çok
deðiþik þartlarda yaygýn olarak
kullanýlmasýndaki ve kabul
görmesindeki neden; malzemeye
olan güven, malzemenin
performansý ve uygulama
kolaylýðýdýr.
Raychem ýsý büzüþmeli kablo
baþlýklarýnda kullanýlan polimer
malzemenin ayrýcalýklý üstünlüðü;
enerji stresine ve çevre koþullarýna
mükemmel dayaným saðlarken,
uygulamanýn basit ve çabuk olarak
ve herhangi özel bir aparat
gerektirmeden gerçekleþtirilmesidir.
Raychem kablo baþlýklarýnýn
sunulduðu kit içindeki
komponentler, büzüþme sonrasý
çaplarýna göre birden fazla kablo
kesitine tek tip malzeme ile cevap
verirken, alýþýlagelmiþ kablo hazýrlýðý
dýþýndaki bir iþleme gereksinim
duyulmamaktadýr. Geniþ ürün
çeþidine sahip Raychem kablo
aksesuarlarý ve izolasyon
malzemeleri, ýsý büzüþmeli malzeme
tekniðini enerji endüstisinin
hizmetine sunmaktadýr.
Raychem kablo
baþlýklarýnýn avantajlarý
Raychem kablo baþlýklarý elektriksel
ve ýsý büzüþme avantajlarýný beraber
taþýr. Uygulama sýrasýnda herhangi
bir özel tecrübeye ve özel aparata
ihtiyaç yoktur. Raychem kablo
baþlýklarý, kullanýlan kablo
izolasyonunun ve kablo ekranýnýn
kýsaca kablo yapýsýnýn toleranslarýna
ve farklýlýklarýna uyumludur. Krepaj
geniþliðini arttýrmak için kullanýlan
izolatörler, yine ýsý büzüþme
yöntemiyle ve kolayca uygulanýr.
Kablonun montaj yönüne göre
(üstten veya alttan), krepaj
geniþletici izolatörlerin etek yönü
kolayca deðiþtirilebilir. Dar
alanlardaki uygulamalar için idealdir.
Raf ömrü limitsizdir.
Nem Sýzdýrmazlýðý
Raychem kablo baþlýklarýnýn
dayanýklý sýzdýrmazlýk yapýsý
elektriksel atlamalara ve dýþ koþul
etkilerine karþý mükemmel dayaným
saðlar. Kablo baþlýklarýnda kullanýlan
özel boþluk doldurucu mastik,
ýsýtma iþlemiyle birlikte uygulandýðý
bölgeye iyice sýzarak dolar ve her
tür etkiye karþý ekstra koruma
saðlarken malzeme performansýný
da arttýrýr.
1. 24 kV Raychem kablo baþlýklarý
uygulamasýna ait bir görünüm
(Danimarka)
2. 12 kV trafo uygulamasýnda
kullanýlan Raychem dahili tip kablo
baþlýklarý (Almanya)
1
2
3. 17.5 kV Raychem kablo baþlýklarý
uygulamasýna ait bir görünüm (Belçika)
4-5. 36 kV ve 12 kV Raychem harici tip
kablo baþlýklarýna ait uygulama (Ýsveç ve
Almanya)
6. Kuvvetli güneþ ýþýnlarýna maruz kalan
Raychem kablo baþlýklarý (Afrika)
3 5
6
4
Uygulama Örnekleri
Raychem kablo baþlýklarýný
elektriksel atlamalara karþý
karakteristiði ve aþýnmalara karþý
dayanýmýnýýn performans testleri
ayrýntýlý olarak önde gelen baðýmsýz
laboratuarlarda ve Raychem’in
kapsamlý araþtýrma
laboratuarlarýnda yapýlmýþtýr.
Elektriksel atlamalara
karþý dayaným
Test Adý
ASTM D2303
Eðimli yüzey
IEC 112
Karþýlaþtýrmalý atlama indeksi
Sonuçlar
Tüm þartlardaki test sonuçlarýnda atlama
olmamýþtýr.
Malzeme üzerinde 7 gün 130oC yaþlanma uygulandýðý halde
atlama ve aþýnma görülmemiþtir.
Elde edilen test sonuçlarý, çok farklý
tropik ortamlarda, çölde, kutuplarda
ve endüstriyel kirliliðin yoðun olduðu
bölgelerde baþarýyla kullanýlan
Raychem kablo baþlýklarýnýn
elektriksel atlamalara ve aþýnma
direncine karþý mükemmel
üstünlüðünü kanýtlamaktadýr.

Kablo başlığı; kablo başlığı nasıl yapılır; kablo başlığı nedir; og kablo başlığı nasıl yapılır; yüksek gerilim kablosu; yeraltı kablosu; yeraltı kablo döşeme; Kablo başlığı, kablo başlığı nasıl yapılır, kablo başlığı nedir, og kablo başlığı nasıl yapılır, yüksek gerilim kablosu, yeraltı kablosu, yeraltı kablo döşeme,
Etiketler